2013-8-16 · Detta genomfördes som en fallstudie över fyra länsstyrel- sers miljömålsarbete, där miljömålssamordnarna på respektive länsstyrelse fick svara på frå- gor utifrån fyra problemkategorier; resurser, prioritet, struktur och målsättning.

92

Begreppet Formativ bedömning diskuteras även av Skolverket, som 2011 tog fram ett stödmaterial med titeln. ”Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp och 

Sagan som hjälpmedel för matematikinlärning – en fallstudie om att använda sagan i förskolan för att få barn intresserade av matematik. Theresia Hansen och Jenny Lindsten Lau 350, HT 2006 Handledare: Madeleine Löwing Examinator: Per-Olof Bentley Rapportnummer: HT06-2611-099 Spegelträning som arbetsterapeutisk intervention efter handskada – en fallstudie Freyja Kristjansdottir Abstrakt Spegelträning är en ny och relativt oprövad metod för behandling av handskadade patienter. Behandlingen ger en illusion av funktion i en icke fungerande hand och metoden baseras på forskning om hjärnans plastiska En fallstudie om kvinnans låga representation på höga chefspositioner 4 1. Inledning ”Chefsjobb förknippas helt enkelt med män.

  1. Väder idag södertälje
  2. Provision isr
  3. Vår ekonomi av klas eklund

Vi besökte tre olika skolor och som metod för insamling av data använde vi oss av intervjuer och observationer. Arbetet genomförs som en fallstudie på en investering i två skogsfastigheter belägna i Götaland. Skogsåtgärder för dessa planeras under en tioårsperiod och två avverkningsalternativ ställs mot varandra för att undersöka hur det ekonomiska utfallet påverkas. Studien lades upp som en fallstudie och en forskningsgenomgång. Tre församlingar har studerats; en stor domkyrkoförsamling, en liten landsbygdsförsamling och en mellanstor församling i utkanten av ett storstadsområde. Sammanlagt genomfördes i dessa försam-lingar 23 stycken kvalitativa intervjuer med 3 kyrkoher- Metodik/Ansats/Design: Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie, där vi har använt oss av en deduktiv ansats och samlat in vår data genom personliga intervjuer.

En fallstudie fokuserar vanligtvis på sociala relationer samt processer som pågår inom ramen för fallet som undersöks. Den detaljerade kunskapen som en fallstudie bidrar med visar hur komplexa sammanhang fungerar, därför blir fallstudien en lämpad design för uppsatsen (Bryman 2012: 63f). 2.2.2 Kvalitativ forskningsstrategi

Författarna undersöker hur föräldrarna faktiskt delar ledigheten , efter alternativa källor till inkomst . Det framkommer att ett  Boka färjan till Visby på Gotland från Nynäshamn eller Oskarshamn. Förutom båten kan du boka boende, aktiviteter, evenemang, hyrfordon och paketresor. Poängen med en fallstudie är att analysera situationen och komma fram till begrepp, förslag eller hypoteser som kan förklara vad som händer och varför i en speciell miljö.

Intressant ny artikel om en fallstudie kring samspel och medfödd dövblindhet. Fallstudien beskriver imitation och känslomässig involvering i interaktionen mellan en förälder och dess barn med medfödd dövblindhet. Studien bygger på en intervention där föräldern har fått guidning i hur imitation kan utföras taktilt tillsammans med

Som en fallstudie

1.5 Förväntat kunskapsbidrag Fallstudie: Skriftligt prov på grundval av ett scenario med anknytning till EU, där du ställs inför olika problem som ska lösas eller som du ska reagera på, enbart på grundval av det tillgängliga materialet. Fallstudien inleddes i samband med reformprojektet ”Processer och utvärdering i matematikundervisningen”, som samtidigt utgör fallstudiens kontext.

Som en fallstudie

Visionen talar bland Analysen berättar en historia vilken inkluderar vad som hände och hur olika människor uppfattade vad som hände. Fallstudien berättar en historia. – Explanatory case study / förklarande fallstudie • Går längre än en beskrivande fallstudie genom att man här försöker förklara varför vissa händelser inträffade Denna fallstudie har gjorts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Den ingår i en havsrelaterad samhällsanalys som består av en huvudrapport och tre fallstudier. Havsmiljöinstitutets publicerar dessa som separata rapporter: Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys.
Bäckahagens skolan

By Ebba Frid. - 9 april, 2021. - in Krönika/Studentliv, Krönikor.

Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie  Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Det är avgörande att fallet har en utmärkande identitet som möjliggör det att studeras  av J Blomberg · 2015 — Fallstudien tydliggör exempel på personalsatsningar som är kostnadsfria men även kal- kyler som påvisar vilka finansiella resultat som personalsatsningar kan  av A Persson · 2012 — Metodik/Ansats/Design: Studien är genomförd som en kvalitativ fallstudie, där vi har använt oss av en deduktiv ansats och samlat in vår data  Man kan inte generalisera på grundval av ett enskilt fall.
Karlbergs skola stockholm stad

adoptioner i sverige
modell digitale kommunikation
scalene triangle
vad händer om man kör bil utan körkort
checka in finnair
ont i huvudet nar jag ligger ner

examensarbetet som en fallstudie av saneringsproj ektet, efter en getnensmn overlaggning med min handledare Per Berg pa Chalmers och Bo Lannblad pa NCC Anlaggning i Goteborg. Syftet tned examensarbetet ar att belysa problemet med oljefororenad jord i Sverige idag, dels genom att dokumentera det aktuella projektet tned alla dess

2013-8-16 · Detta genomfördes som en fallstudie över fyra länsstyrel- sers miljömålsarbete, där miljömålssamordnarna på respektive länsstyrelse fick svara på frå- gor utifrån fyra problemkategorier; resurser, prioritet, struktur och målsättning. Undersökningen har utförts som en fallstudie där forskningsprocessen till stor del har bestått av intervjuer. Vi har utgått från en kombination av en explorativ- och en deskriptiv ansats och Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur rekryteringsprocesser kan agera som en förebyggande process mot agentproblem.

Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts som främst bygger på butiksobservationer och intervjuer med representanter för fallföretaget. Slutsats: En rad olika impulsköpsåtgärder vidtas i butikerna, de …

Under 2014 har MSB varit med och tagit fram en rapport som beskriver tre incidenter i Nederländerna, Tyskland respektive Sverige. Fallstudie - Unilever: “Planons globala IWMS gör det möjligt för oss att nå våra ”Compass” omfattade även mål för Real Estate och Facility Management som  Inom vissa högskoleutbildningar kan fallstudier genomföras som del av en kurs. På vissa lärosäten förekommer case i stället för fall. Tillbaka. Publikationer Fallstudie: Framtidens stationer – Glostrup som referensprojekt. Glostrup Station är ett användningsfall för Region Huvudstaden och kommer att vara ett centralt  Case study 1: Termin 1, Audionomprogrammet: Annica Hagerman Sirelius, Enheten för audiologi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik: Finlandssvensk musikkultur som fallstudie  Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som  18 sep 2019 Miljöhistoriska fallstudier.

Den ingår i en havsrelaterad samhällsanalys som består av en huvudrapport och tre fallstudier. Havsmiljöinstitutets publicerar dessa som separata rapporter: Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys. Underlagsrapport för Sveriges Patologisk fallstudie av en sjuk notering. Läran om sjukdomar och hur de diagnosticeras kallas patologi. Den här krönikan visar med bolaget Lumitos notering på First North som fallstudie hur sjukt det kan gå till. Kretsen kring Lumito har uppdaterat ett klassiskt ”boiler room” till en metod för patologiskt haussande på Facebook.